Promotors

PROMOTORS

Els Promotors de la FUNDACIÓ PRIVADA D’ART CONTEMPORANI CATALÀ podran participar en col.loquis, tertúlies, seminaris i presentacions de llibres sobre l’art i les seves diverses manifestacions, formar part de tots aquells actes culturals destinats a l’exhibició i difusió de la pintura dels artistes de la Fundació, assistir amb caràcter privat, a les exposicions que la Fundació organitzi, tant si són dintre de la seu com en espais exteriors, i gaudir de les obres d’acord amb els avantatges que la Fundació ofereix.

Existeixen vàries maneres de col.laborar amb la FUNDACIÓ PRIVADA D’ART CONTEMPORANI CATALÀ:

Voluntariat. La Fundació organitza activitats en les quals s’hi pot participar com a voluntari/a.

Aportacions. Les aportacions econòmiques que els particulars i entitats aporten a la Fundació suposen una gran ajuda per assolir els nostres objectius i les nostres finalitats fundacionals. En qualsevol dels casos s’obtenen beneficis fiscals per les aportacions efectuades, per ser una Entitat regulada per la Llei 49/2002 de 23 de desembre, secció 1ª, capítol 1er. del títol 2on.

Patrocini. Existeix la possibilitat de participar en el patrocini de les nostres activitats i projectes.

Projectes. La Fundació estudiarà i recolzarà tots aquells projectes i idees que els Promotors presentin i que tinguin relació amb les activitats que desenvolupa la Fundació..

Fons d’Art. L’import de les aportacions per al Fons d’Art de la Fundació, es destinarà a la promoció, la formació i l’adquisició de l’obra de l’artista escollit pels Promotors, amb els avantatges fiscals pertinents i al preu de cotització de l’artista.

Translate »