Finalitats

FINALITATS

Article 6. La Fundació té per objecte, amb caràcter general la protecció i divulgació de l’art contemporani català.

Article 7. Objectius immediats: Dins dels objectius generals esmentats a l’article anterior, la Fundació té com a objectius concrets immediats, a títol enunciatiu i no limitatiu, els següents: a) Oferir ajuda, en qualsevol forma possible, al foment, desenvolupament, estudi de l’art contemporani català en la seva vessant cultural i educativa en tots els seus aspectes i en el sentit més ampli. b) Promoure exposicions públiques de l’obra per tal de contribuir a les finalitats objecte de la Fundació, realitzant tantes operacions com siguin necessàries fins a la seva total consecució. c) Crear el servei d’ajuda a l’estudiant, amb el fi de concedir ajuda econòmica per a la realització d’estudis, en el sentit més ampli, a les persones que el Patronat consideri que reuneixen les condicions per a això. d) Altres activitats que el Patronat consideri convenient per al compliment del fi fundacional.

Translate »